Társalgási segédlet gladiátorokhoz és a látványosságokhoz

ANDABATES: Sisakjukon nincs nyílás, egymással "vakon" harcoló gladiátorok. Tapogatózva harcolnak, egyben paródiája is a gladiátoroknak. Gyakran egész testüket páncél borította, ló hátán ülve harcoltak egymással.
ARMATURAE: Fegyvernemi csoportok (15 ismert fegyvernemről olvashatunk, bár ez éles vita tárgya, hogy egyes fegyvernemek valóban külön csoportot alkotnak-e).
AUCTORATUS: Gladiátoresküt tett férfi.
BALTEUS: 1. A gladiátor derékszíja. 2. Az a fal, amely az amfiteátrumban az egymás fölötti nézőtérövezeteket elválasztotta egymástól.
BESTIARIUS: Az állatok elleni viadalra kiképzett gladiátor. Jelentheti az állatok elé vettetésre ítélt személyt is (inkább a fegyvertelenül "harcolókra" vonatkozik).
BIGA: Kétlovas versenykocsi.
BUSTUARIUS: A korai időkben (mármint gladiátor- szempontból korai időkben) így nevezték a gladiátorokat a "bustumról"; ez sírkamrát, halotti máglyát jelent; utal a gladiátorok eredeti szerepkörére, a halotti áldozatra.
CATASTA: Dobogóféle, melyre a földről ferde rámpán lehetett feljutni. A retiarius olykor ilyen dobogón állva vívott ellenfelével. 
CAVEA: Nézőtér; átvitt értelemben az amfiteátrum közönsége.
COCHLEA: A mai forgóajtóhoz hasonló eszköz, melyet állatviadalokon használtak, a támadó vadállatok zavarására használták.
CONFECTOR: A porond alkalmazottja; feladata volt a sebesült állatoknak megadni a kegyelemdöfést.
CONSUS: Istenség, oltára a Circusban állt. Mezei vagy alvilági istennek tartják, más vélemény szerint mindkettő egy személyben.
DIMACHAERUS: Gladiátor fegyvernem, meghatározott harcmodorát különböző fegyvernembeli gladiátorok alkalmazhatták; pajzs nélkül, mindkét kezükben karddal harcolnak.
DOCTOR: A gladiátorokat és kocsihajtókat kiképző edző. A gladiátoroknak fegyvernemek szerint voltak doctoraik (doctor secutorum, doctor thraecum...). A doctor gyakran maga is gladiátor volt fiatalabb korában.
EDITOR: A játékok szervezője, elnöke és költségeinek fedezője. Lehet maga a császár, valamelyik tisztviselő, bizonyos időkben akár magánszemély is. Páholya a császáréval átellenben, az amfiteátrum kis tengelyében volt. Az editor elnökölt a fegyvervizsga alkalmával.
ESSEDARIUS: Gladiátor fegyvernem; harckocsikról (harci szekérről) küzdenek.
EURIPUS: A cirkuszi pálya kerületén ásott árok. Célja, hogy a nézőknek biztonságot nyújtson a vadászatok alkalmával.
EQUESEK: Gladiátor fegyvernem; lóról harcoltak egymással, vértezetben.
ÉVENKÉNTI JÁTÉKOK: Valamelyik isten tiszteletére, előre meghatározott időpontban, meghatározott formák között rendezett  látványosságok. A legfontosabbak az Apollónak szentelt Ludi Apollinares, a Ceresnek szentelt Ludi Cereales vagy Cerealia, a Florának szentelt Ludi Florales vagy Floralia, a Cybelének szentelt Ludi Megalenses vagy Megalesia, végül a Római Játékok (Ludi Romani vagy Ludi Magni) és a plebejusok játékai (Ludi Plebeii).
FAMILIA GLADIATORIA: A gladiátortársulatok neve, tulajdonosuk a lanista.
AD FLAMMAS: Tűzzel való kivégzés.
FUNALIS: A versenykocsi fogatának balos lova; a verseny kimenetele nagy mértékben rajta múlt.
FOGADALMI JÁTÉKOK (LUDI VOTIVI): A köztársaság első néhány évszázada alatt rendezett alkalmi játékok: valahányszor a római államot veszély fenyegette, vagy egy háború kimenetele bizonytalannak tűnt, a legmagasabb tisztviselők, consulok vagy dictatorok megfogadták, hogy Iuppiter vagy más istenek tiszteletére nagyszabású játékokat rendeznek, az égiek jóindulatának elnyerésére. A fogadalmi játékokra általában öt vagy tíz évvel a fogadalomtevő kívánságának teljesülése után került sor. A szokás eleinte számos összetűzésre vezetett a magistratus és a senatus között.
FORUM BOARIUM: Marhavásártér, az első gladiátorviadalok helyszíne.
GALERUS: Fémtárgy, mely a retiarius és a laquearius bal vállát védte. Több formája ismert. Olykor egészen a nyakszirtig ért, és oldalvágások ellen nyújtott védelmet.
GALLUS: A murmillo neve, amelyet Augustus ideje előtt használtak.
GREGATIM: Olyan gladiátorcsaták, amelyekben nagy számú gladiátor vett részt egyszerre.
HABET! HOC HABET!: Ezt megkapta! Ennek vége!
HARENARIUS: Jogi kifejezés a tűz általi halálra ítélt bűnözőre.
HÍRESEBB GLADIÁTORISKOLÁK: Ludus Matutinus (főként vadállatok elleni harcra és vadászatokra képeztek ki), Ludus Gallicus, Ludus Dacius, Ludus Magnus (a Colosseum szomszédságában).
HOPLOMACHUS: Gladiátor fegyvernem, a szamniszok későbbi neve.
JÁTÉKOK: Hivatalos, ingyenes látványosságok, melyeket vallásos szertartások és olykor nyilvános bőkezűségi aktusok (lakoma, sparsio) kísértek. Eredetileg a játék vallási megnyilvánulás volt. Az évenkénti, évszázados és fogadalmi játékok a római történelem során igen eltérő formákat öltöttek.
JUGULA!: Öld meg!
LANISTA: A gladiátorcsapat tulajdonosa. A lanista csak egészen kivételesen rendezett a maga hasznára játékot. Csapatát általában az editornak adta el vagy bérbe, s ennek körülményeit Marcus Aurelius alatt szigorúan szabályozták. 
KATAFRAKTÁRIUS: Tetőtől- talpig vasba öltözött gladiátor. 
LAQUEARIUS: Gladiátor fegyvernem, lasszóféle fegyverrel támad, leginkább a retiariusra hasonlít.
LIBELLUS NUMERARIUS: A gladiátorviadalok műsorfüzete, mely a porondra lépő gladiátorok nevét tartalmazza.
LIBERATIO/ MANUMISSIO: A gladiátor elbocsátásának aktusa, ezáltal mentesült a porondon való további küzdelmek kötelezettségétől.
LUDI APOLLINARES: Az apollói játékokat először i.e. 211-ben rendezték meg, hogy a görög Apollótól győzelmet kérjenek Hannibál ellen. 208-ban határozták el a játékok évenkénti megrendezését, hogy elhárítsák a pestisjárványt. Július 6. és 13. között került rájuk sor: színházi előadások, venatio és kocsiversenyek voltak a műsorán.
LUDI CEREALES/ CEREALIA: Április 12-19. között került rájuk sor. Első alkalommal egy terméketlenségi időszakban rendezték meg, egyik megnyilvánulásaként a "mezőgazdasági megszállottságnak", amelyről Jean Bayet beszél. Az örömünneppel kapcsolatos kocsiversenyek megkezdése előtt a cirkuszban rókákat eresztettek szét, amelyekre égő fáklyát kötöztek. Egyesek szerint ez termékenyítő szertartás lett volna.
LUDI FLORALES/ FLORALIA: A Flora istennő tiszteletére rendezett ünnepeket egy éhínség alkalmával vezették be. Az április 28. és május 3. közé eső ünnep, akárcsak a Cerealia, sok régi szokást őrzött meg: a cirkuszban nyulakra és kecskékre vadásztak- ezeknek az állatoknak a közhiedelem erotikus jelentőséget tulajdonított-, és a földön áldozatként sót hintettek szét. Az egész ünnepet szabadosság és orgiasztikus hangulat járta át: az asszonyok tarka ruhákban, a férfiak virágkoszorúsan jártak, folyt a bor, és a színésznők a nézők kérésére levetkőztek a színházban.
LUDI MEGALENSES: Április 4-10. között Cybele tiszteletére rendezték, akinek kultuszát Hannibál győzelmei után, a politikai nehézségek enyhítésére vezettek be Rómában.
LUDI PLEBEII: Novemberben tartották. Egyesek szerint a plebs követelte ki magának ezt az ünnepet, kárpótlásul egy régebbi szeptemberben tartott borünnepért, amelytől az állam megfosztotta.
LUDI ROMANI/ LUDI MAGNI: Szeptemberben rendezett játékok, tizenhat napig tartottak. Egyesek szerint egy plebejus borünnepből származtak, amelyet szeptemberben rendeztek, Liber isten tiszteletére. Mások úgy gondolják, hogy eredetileg alkalomszerű, fogadalmi játékok voltak Iuppiter Optimus Maximus tiszteletére, s Titus Livius tanúsága szerint csak 366-ban váltak rendszeressé, amikor aedilis curulisokat neveztek ki e játékok megrendezésére.
LUDI SAECULARES: E játékokat egy- egy százéves ciklus lezárultakor rendezték, azzal a céllal, hogy biztosítsák a világ megújhodását a következő ciklus végéig. Az ünnepet éjjel tartották a Mars- mezőn, egy Tarentum vagy Terentum nevű föld alatti oltár körül, mely egyébként állandóan zárva volt. Eredetileg az Alvilág istenei, Dis Pater és Proserpina tiszteletére tartották, a császárkorban azonban rendeltetésük, sőt ismétlődésük időköze is megváltozott.
AD LUDOS: Bíróság által kiszabott büntetés, mely három évre gladiátorságba kötelezi az elítéltet, majd két év börtönbüntetés következik.
LUDUS: 1. A gladiátorok és a venatorok kaszárnyája (ludi imeriales) 2. a játékok neve
MANICA: Fémlemezekkel megerősített bőrdarab, mely a gladiátorok karját és jobb kezük egy részét védte, amelyet a kard forgatása különösen sebezhetővé tett.
MAPPA: Fehér kendő, amelyet a játékok elnöke a cirkuszi pályára vetett, ezzel adva jelt a verseny indítására.
MIRMILLO/ MYRMILLO: Gladiátor fegyvernem, a "halász- harcos", a retiarius ellenfele. A gallus neve az Augustus császár utáni időkben. Ez a gladiátor erős páncélzattal rendelkezett, háromszög alakú pajzsa, sisakrostélyos fejvédője és halat formázó sisakdísze volt.
MISSIO: A gladiátorviadalokon a közönség döntése, amellyel megkímélték a vesztes életét. A sine missione küzdelmekben erre nem volt lehetőség: az ellenfelek egyikének a porondon kellett maradnia. A vadászatokon missio-nak nevezték egy csoport állat együttes fellépését.
MISSUS: 1. Az elbocsátott gladiátor 2. A kocsiversenyek rajtja: tágabb értelemben a kocsiverseny egyes futamai.
MUNUS: Gladiátorviadal (Tertullianus szerint a halottak iránti "kötelezettséget" rótták le).
MUNUS SINE MISSIONE: A párviadalban csak az egyik fél távozhat élve, a viadal az egyik fél halálával ér véget. (Augustus betiltotta ezt a játékot, de ennek ellenére messze túlélte a császárt.)
NAUFRAGIUM: "Hajótörés", cirkuszi argó. A felborult kocsikra használták.
NAUMACHIA: Vízi harc, tengeri csaták rekonstruálása, hajós csaták az amfiteátrumban; a szó nem csak a látványosságot magát jelenti, hanem a rendezés helyszínét is.
NOXII AD GLADIUM LUDI DAMNATI: Az amfiteátrumban "kardra" ítéltek (elítéltek).
OCREA: Fémmel kivert bőrdarab, melyet egyes gladiátorok a bal lábszárukon, olykor mindkét lábszárukon viseltek. A trákoknál ez a fajta lábszárvédő a térdet és a comb egy részét is fedte.
PAEGINARIUS: Parodizált vívójeleneteket adtak elő.
PALUS: A gladiátorok edzésén használt cölöp; azokat a súlycsoportokat is jelentette, melyekbe a gladiátorok be voltak osztva.
POLLICE VERSO: A kifejezés a föld felé bökő hüvelykujj mozdulatát jelöli; így tagadták meg a kegyelmet a legyőzött gladiátortól.
POMPA: Ünnepélyes felvonulás, amely a cirkuszi és amfiteátrumi látványosságokat előzte meg. Nem ritka a zenei kíséret sem.
PORTA LIBITINARIA: Ezen a kapun keresztül viszik ki a halottakat a porondról (nevét Libitinia istennőről kapta):
PROBATIO ARMORUM: Fegyvervizsga a játékok elnökének felügyelete alatt. Az editor végezte, vagy egy jeles vendég javára lemondott erről a kiváltságról.
RETIARIUS: Olyan gladiátor, aki csak egy könnyű tunikát viselt, és egy hálóval és háromágú szigonnyal harcolt. Rendszerint egy murmillóval vagy egy secutorral kellett megküzdenie.
RUDIS: Edzéskor használt fakard; a szolgálatból elbocsátott gladiátornak szabadulása jeléül ezt a fakardot adták át. Egyszerre eszköz és szimbólum: az edzések alkalmával gyakorlófegyvernek használták, de a doctor/lanista bírói és mérkőzésközvetítő jelvénykényt szintén ezt tartotta a kezében.
SAGITTARIUS: Olyan gladiátor, aki íjjal harcolt.
SAMNIS/ SAMNITES: A secutor neve az Augustus előtti időkben.
SECUTOR: Gladiátor fegyvernem, pajzsa, sisakrostélyos fejfedője, lábvértje és manicája van.
SICA: Rövid, sarlószerűen görbe szablya, a trákok jellegzetes kardja.
SILVA: Látványosság, melynek során mezei- erdei díszletben mutattak be vagy ejtettek el állatokat (akár egész erdőket is építettek erre a célra).
SPARSIO: A közmegajándékozás egyik fajtája; a lépcsőkre különböző értékű nyereményre jogosító zsetonokat szórtak. Akár veszedelmes verekedéseket robbanthatott ki.
SPINA: A cirkusz középvonalában végigfutó gerincszerű építmény.
SPOLIARIUM: Terem az amfiteátrum nagy tengelyének egyik végén, pontosabban a "holtak kapuja" közelében; ide szállították a harcban elesett gladiátorok tetemét. Itt vették le a holttestről a fegyverzetet, és állítólag itt adták meg a kegyelemdöfést azoknak, akikben az ellenfél kardja hagyott még életet. A hely pontosan szemben volt azzal a kapuval, amelyen át a gladiátorok bevonultak.
STANTES MISSI: Olyan viadal, amikor mindkét gladiátor élve távozik a porondról.
STATILIUS TAURUS: I.e.20-ban ő építi az első állandó, kőből épült amfiteátrumot.
SUBLIGACULUM: Ágyékkötő- féleség, ezt viselik a gladiátorok.
SUPPOSITICUS/ TERTIARIUS: Pihent gladiátor, akivel az előző összecsapás győztesének azon nyomban meg kellett küzdenie.
SZAMNISZ: Gladiátor fegyvernem, karddal (gladius) és négyszögletes pajzzsal (scutum) felszerelve harcolt.
THRAEX: Gladiátor fegyvernem, Sulla idejében jelenik meg Rómában. Rövid, görbe karddal és kerek pajzzsal harcol.
TIRO: Gladiátortanonc.
UT QUIS QUEM VICERIT, OCCIDAT: "Ki kit legyőz, ölje meg!" A gladiátorok régi mondása, felfestették a kaszárnya felára.
VELES: Gerellyel felszerelt gladiátor.
VELUM/ VELARIUM: Árbocokra erősített vég vásznak; a naptól védték a nézőket. A flotta matrózai mozgatták.
VENABULUM: Vashegyű gerely, amelyet az állatviadalokon használtak.
VENATIO: Állatvadászat, amelyben a legkülönfélébb állatokat gyilkolták le az arénában.
VENATOR: Fegyverrel állatra vadászó harcos (nem azonos a bestiariussal).
 

Megjegyzések

A legolvasottabbak:

Görög és római istenek, félistenek, legendás lények, hősök

A katonaváros amfiteátrumának története