2014. október 31., péntek

Néhány ókori görög ünnep

HEKATOMBAIA- a hónap hetedik napján tartották Apollón Hekatombaios tiszteletére.
KRONIA- Kronión hónap tizenkettedik napján tartották; Kronos uralkodására emlékeztek, amikor még mindenhol béke uralkodott a földön.
SYNOIKIA- ÜNNEP- Négy nappal a Kronia után tartották, Theseusra emlékeztek.
PANATHÉNAIA- A városvédő istennő, Athéna Polias ünnepe.
METAGEITNIÓN- A Nagy Kutya csillagkép, a Canicula feltűnése, a forró évszak, a nyári pihenő kezdetének ünnepe.
GENESIA- Boédromión hónap ötödik napján tartották, a halottak ünnepe.

BOÉDROMIA- ÜNNEP- A hónap hetedik napján a csatában segítő és „üvöltve rohanó” Apollón Boédromiosnak mondott hálaimát Athén népe.
CHARISTÉRIA- ÜNNEP- A harminc zsarnok elűzésében segédkező Athénének fejezték ki köszönetüket az athéni demokrácia restaurációját ünneplő athéni plgárok.
PROÉROSIA ÜNNEPE- A Pyanepsión hónappal kezdődő időszak döntően a vegetációs kultuszok jegyében zajlott, Démétérhez és Koréhez imádkoznak.
PYANEPSIA- Apollón Pyanepsios ünnepe, a hónap hetedik napján tartották.
THÉSEIA- Pyanepsión hónap nyolcadik napján Théseus- emléknapot tartottak.
EPITAPHIA- A perzsa háborúban elesettek emlékére mutattak be halotti áldozatot.
OSCHOPHORIA- A szőlőágak hordozásának ünnepe, Dionysosnak és Athéné Skyrasnak szentelve.
APATURIA ÜNNEPE- Három napig tartó ünnepi lakoma, Zeusz Phratriosnak és Athéné Phratriának égő áldozatot mutattak be, az újszülötteket is itt mutatták be a harmadik napon, Kureótis napján.
CHALKEIA- A kézművesek és kovácsok ünnepe.
MEZEI DIONYSIA- Pajzán tréfálkozások, ugratások, játékok ünnepe, a gazdáikkal együtt dolgozó rabszolgák ünnepe a szőlőskertekben.
LÉNAIA- Ez is Dionysos ünnepe, az új bor kiosztásának ünnepe.
ANTHESTÉRIA- Anthestérión hónap tizenegyedik és tizenharmadik napja között tartották, „virágünnep”, Dionysos legfőbb ünnepe.
DIASIA- Tíz nappal az Anthestéria után került sor rá; engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak, a „Megkönyörülőnek”.
CHLOIA- A kizöldülő vetés oltalmazójának, Démétérnek és Korének vidám játékokkal áldoztak.
PROCHARISTÉRIA- Athéné „feljövetelét” üdvözlő áldozat, az első rügyek megjelenésekor mutatták be.
ELAPHÉBOLIA- Artemis Elaphébolos, az „állatok úrnőjének” ünnepe.
NAGY DIONYSIA- Dionysos ősi, fából készült szobrát az Akropolisz déli lejtőjén álló templomától az Akadémiához vezető úton épült régi szentélyéhez, majd pedig a színházhoz kísérte az ünneplő tömeg.
PANDIA- A drámai versenyeket követő napon Zeus nagy állami áldozatban részesült.
THARGÉLIA- A közösség bajait magára vevő bűnbak kiüldözésének szertartása.
PLYNTÉRIA/KALLYNTÉRIA- A város rituális megtisztítása a ruhák tengerbe merítésével és a szobrok feldíszítésével.
SKIROPHORIA- Athéné Skirasnak az ünnepe, a „napernyő hordozása” ünnepe.
DIPOLIA- Skirophorión hó tizennegyedikén a városvédő Zeus, Zeus Polieus ünnepét tartották.
THESMOPHORIA ÜNNEPE- Női misztéeriumkultusz.
HALOA- Démétér, Koré és Dionysos ünnepe, a szertartást nők vezetik.
DELPHINIA- Apollón Delphinios a nagykorúvá válók patrónusa volt, ezen az ünnepen hozzá könyörögtek.
HYAKINTHIA- Spárta nemzeti ünnepe, az ünnephez látványos kocsiversenyek is tartoztak.
KARNEIA- Apollón Karneios kultuszához kapcsolódott, az ünnep kilenc napig tartott, a spártaiak ezért nem tudtak részt venni a marathóni csatában.
GYMNOPAIDEIA- Bizonytalan, hogy a Karneia részét képezte-e ez a szertartás, vagy önálló ünnep.
TITHÉNIDIÉS- ÜNNEP- A dajkák a fiúcsecsemőket Artemis Korythaliának ajánlják.

2014. október 26., vasárnap

Új kiállítás Aquincumban: Malomkövek   Új kiállítás nyílt Aquincumban! A parkban sétálva az ember megsimogathatja a Múzeum új vezetőjét, a macsekot, aki hízelgésével igyekszik egy- két falatot kicsikarni a látogatókból (nem mintha éheztetnék a jószágot). Aztán a kerítés mellett- útban a Tegularium felé- egy új kiállítás kapott helyet, a malomkövek. Felirat, képek, kövek- minden, ami kell.

2014. október 25., szombat

Néhány gondolat a görög ünnepekről, naptárról

   A görög ünnepek időpontja és időtartama igen különböző lehetett, de kevés kivétellel mindig a Hold fázisaihoz igazodtak. Kivételt képeztek Apollón ünnepei, amelyek mindig az adott hónap hetedik napjára estek, s mintha egy hétnapos „hét” fogalmát ismerő kultúrkör hatását tükröznék. A görög naptári év, amely holdév volt, általában a nyári napforduló utáni első újhold megjelenésekor kezdődött, huszonkilenc és harmincnapos hónapokból állt, s a hónapok tíz- illetve kilencnapos egységekre, dekasokra tagolódtak. A holdévnek a napévtől való eltérését úgy korrigálták, hogy minden nyolcéves perióduson belül három különböző évben egy- egy szökőhónapot illesztettek az évbe, minthogy nyolc napév majdnem pontosan megfelel kilencvenkilenc holdhónapnak. A feliratokból arra lehet következtetni, hogy az athéniak többnyire a téli napforduló tájékára eső hatodik hónapot, a Poseideónt kettőzték meg egy „második” Poseideón hónapot illesztve a naptárukba.
   Görögország- szerte számos naptárt használtak, s még a hónapok kezdőnapjai sem mindig estek egybe. A klasszikus korban már az ión- attikai nyelvterületen használt ún. ión naptár sem volt teljesen egységes, új ünnepeket vezethettek be, s ennek megfelelően egyes hónapnevek a helyi kultikus gyakorlatnak megfelelően kicserélődhettek.


2014. október 22., szerda

Phaedrus: A királyt kérő békák

II. Ranae Regem Petunt
Athenae cum florerent aequis legibus,
procax libertas civitatem miscuit,
frenumque solvit pristinum licentia.
Hic conspiratis factionum partibus
arcem tyrannus occupat Pisistratus.
Cum tristem servitutem flerent Attici,
non quia crudelis ille, sed quoniam grave
omne insuetis onus, et coepissent queri,
Aesopus talem tum fabellam rettulit.
'Ranae, vagantes liberis paludibus,
clamore magno regem petiere ab Iove,
qui dissolutos mores vi compesceret.
Pater deorum risit atque illis dedit
parvum tigillum, missum quod subito vadi
motu sonoque terruit pavidum genus.
Hoc mersum limo cum iaceret diutius,
forte una tacite profert e stagno caput,
et explorato rege cunctas evocat.
Illae timore posito certatim adnatant,
lignumque supra turba petulans insilit.
Quod cum inquinassent omni contumelia,
alium rogantes regem misere ad Iovem,
inutilis quoniam esset qui fuerat datus.
Tum misit illis hydrum, qui dente aspero
corripere coepit singulas. Frustra necem
fugitant inertes; vocem praecludit metus.
Furtim igitur dant Mercurio mandata ad Iovem,
adflictis ut succurrat. Tunc contra Tonans
"Quia noluistis vestrum ferre" inquit "bonum,
malum perferte". Vos quoque, o cives,' ait
'hoc sustinete, maius ne veniat, malum'.

II. A királyt kérő békák


Az alkotmányos jogtól felvirult Athén,
De a szilaj szabadság zűrzavart hozott,
S fegyelme régi, üdvös féke meglazult.
Ekkor Pisistratus több párttal összeállt,
A várat elfoglalta és ő lett az úr.
Athén lakói sírtak szolgaságukon
(Nem volt kegyetlen, ám súlyos minden teher,
Amely szokatlan), és akkor Aesopusunk
E kis mesét költötte, s mondta el nekik.
Szabad tavak csavargó békanépei
Királyért ostromolták Juppiter atyát,
Ki bomlott erkölcsük majd féken tartaná.
Mosolygott rá az istenek atyja, és
Közéjük egy fatuskót pottyantott alá.
A csobbanásra meglapult a békahad.
A sáros tófenéken ott hevert soká
A tuskó, míg egy szemfüles kuruttyoló
Kileste titkát, s összehívta társait.
Felbátorodva arra úszott mindahány,
S ráült a fára hetykén, csúfondárosan.
Aztán, mikor már összemocskolták nagyon,
Másik királyért nyaggatták az ég urát,
Mert hát az első- úgymond- mit sem ért nekik.
Most vízisiklót küldött rájuk Juppiter,
Amely vadászni kezdett rájuk gyilkosan.
Brekegni sem mert, iszkolt ám a békanép.
Mercuriust kérték fel, járjon közbe most
Az érdekükben, ámde így szólt Juppiter:
„A jó nem kellett, most hát szenvedjétek el
A rosszat.”- És Aesopus hozzáfűzte még:
„Tűrjétek ezt, hogy rosszabbat ne kapjatok.”

(Terényi István fordítása)

2014. október 20., hétfő

A szent tér a hellenisztikus vallásban

   A görög városok kialakulásakor területük egy részét szentnek nyilvánították, s a „szent földet” (gé hiera) kisebb részekre, temenosokra osztva az egyes istenségeknek ajánlották. A temenos istennek szentelt hely, lehet árnyas liget (alsos) vagy kisebb- nagyobb földterület, amelyen kezdetben „szabadtéri” (hypaithros) szentély, egy alacsony fallal körülvett oltár, később pedig áll. E földterület néha csupán egy szentély befogadására elegendő telek, néha városrésznyi terület vagy legeltetésre, illetve földművelésre alkalmas területeket is magába foglaló nagy kiterjedésű birtok. Az utóbbival főleg kis- ázsiai területeken találkozunk. A temenost határkövek (horoi) vagy a szent területet körülvevő fal (peribolos) választja el a profán területektől.
   A klasszikus görög templomok többnyire a városok akropolisain álltak, kivéve a ktonikus istenek kultuszhelyeit, amelyek mindig sík területeken helyezkedtek el, valamint az agora isteneit, akiknek az agorán biztosítanak helyet. A szentély kelet felé néz, s a szentélybe lépő a kultusszoborral találja magát szembe. Maga a templom (naos, hieron) három egymás mögött elhelyezkedő cellából állt, amelyet egy vagy több oszlopsor vett körül. Az előtérből (pronaos) megközelíthető középső cellában- szűkebb értelemben vett naos- állt a kultusszobor, eredetileg fából (xoanon, bretas), később márványból, olykor arany- és elefántcsont díszítésekkel. A hátsó cella (opisthodomos) raktárul vagy irattárul is szolgálhatott. A jósszemélyeknek (manteion, chréstérion) még egy külön a jóslás céljait szolgáló helyiségük (adyton) is volt, amelybe csak az arra kijelölt személyek léphettek be.
   Az első kultusszobrok fából készültek, és a hagyomány szerint többnyire az égből hullottak, vagy csodás körülmények között találtak rájuk. A samosi Hérát és a lindosi Athénát megjelenítő első xoanonok egyszerű, faragatlan fahasábok voltak, az argosi Hérát éd Tiryns környékén kivágott, durván kifaragott körtefa hasáb jelképezte. Később már kifaragták ezeket a rendszerint egy hasábból kialakított, az istent zárt testtartásban ábrázoló istenszobrokat. Az archaikus kori márvány- és bronzszobrok egy része ezek utánzata.


2014. október 18., szombat

A görög vallásról

   Az egyik osztályozás szerint három kategóriát különböztetnek meg; az imádkozás és az áldozatbemutás módja szerint különbséget tettek égi (uranios), „földi” (chthonios) és tengeristenek között. Az égi istenekhez kinyújtott karral és felfele fordított tenyérrel fohászkodtak, s a nekik szánt áldozati állat bizonyos belső részeit égő áldozat (thysia) formájában ajánlották fel az isteneknek, hogy azok füstje az égbe szálljon. Az áldozati állatot úgy szúrták le, hogy a fejét hátrahúzták, és kést mártottak a nyakába, hogy a vér az ég felé spricceljen. A fej hátrahúzásának szertartása az „anar(r)hsyis”.
   Ha a földben lakó, ktonikus termékenység- vagy alvilági istenekhez könyörögtek, a földre ültek vagy térdeltek, és kézzel vagy lábbal dobolva hívták az istenséget. Az áldozati állat fejét előrehajtották, az állatot hátulról taglózták le, és vérét egy földbe vájt kis kultikus gödörbe (bothros) folyatták. Az állat „teljes egészében elégetendő” (holokaustos) volt, mert hitük szerint annak megízlelése ártó hatással bírt volna. Gyakoribb volt ezen istenek kultuszában az italáldozat; tejet, mézet, olajat, ritkábban bort öntöttek nekik áldozatul.
   A tenger isteneihez kezüket a víz felé nyújtva imádkoztak, s az áldozati állatot élve a tengerbe dobták. Azt, hogy az egyes isteneknek hogyan kell áldozni, az istenség aktuális funkcióját kifejező kultikus mellékneve határozta meg. Így például ha az egek ura Zeus Melichiosként vagy Ktésiosként részesült áldozatban, ktonikus istenségnek minősült. Az istenek kultikus mellékneve nem tévesztendő össze a költői jelzőkkel. 

(Hegyi Dolores: Polis és vallás)2014. október 15., szerda

A Mitras- szentély Aquincumban

A Symphorus és Marcus Mithraueuma
  A déli városfal közelében elhelyezkedő Mithras szentély kitűzése és alaprajzi elrendezése azonos volt a polgárváros másik helyreállított Mithraeumával, a M.A. Victorinus által épített szentéllyel. A kertre nyíló épületet kőfallal kerítették, ezen belül nagyobb gyülekező terem kapott helyet a téglalap alakú épülethez dél felől csatlakozva. Az előcsarnokból nyíló cella két hosszanti oldala mentén egy-egy emelvény (podium) állt. A befelé mélyülő helyiséget a nyugati oldalon a kultuszkép és a berendezés számára kialakított szentélybelső zárja le. A töredékekből összeállítható kultuszkép adományozói a felirat alapján Symphorus és Marcus voltak. A templom már a városi municipium időszakában is állott (Kr.u. 194. előtt). A Severus korban, a város lakosságának gyarapodása, a hívek számának emelkedése a szentéyl bővítését tette szükségessé, ami a szentélybelső díszesebb átalakításával is járt.

 

2014. október 11., szombat

Ha már utazol...6.

Karthágó


Karthágó városát Észak-Afrika partján, a mai Tunisz közelében alapították. Az ásatásokhoz vasút vezet. Karthágóba Szicíliából hajóval lehet utazni. Türosz (Tyros) a mai Libanon területén álló ókori ország, Fönícia városállaminak egyike, a Földközi-tenger környékén gyarmatosított. Vergilius elbeszélése szerint Türosz királya megölette húga, Dido férjét. A királylány hűséges embereivel hajóra szállt, és Észak-Afrika partján megalapította Karthágót (Új város). Aeneas király trója pusztulása után szintén ide érkezett. Rövid ideig tartó szerelem után Aeneas az istenek parancsára elhagyta Didót, hogy Róma alapítóinak ősatyja legyen. A régészeti ásatások szerint az Új várost Kr. e. a IX. században alapították. A Tophet nevű szent negyedben Tinnit istennő (a Hold és a termékenység istennője) és Baál-Hammón főisten (Napisten) kiengesztelésére gyerekeket áldoztak föl. A hagyomány szerint ezen a helyen választotta Didó az önkéntes máglyahalált, hogy megóvja népét a visszautasított kérő, Jarbas király haragjától. Karthágó Kr. e. a VI. századra virágzó várossá fejlődött. A város lakói hatalmas flottát tartottak fenn, hiszen fő foglalkozásuk a tengeri kereskedelem volt. A jól kiépített kikötők maradványai a mai napig láthatók.
  Karthágó fénykorában igazi tengeri nagyhatalom volt. A kör alakú kikötő közepén, egy mesterséges szigeten építtették föl az admiralitás épületeit. A régészek a hadikikötőhöz kapcsolódó kereskedelmi kikötő homokkal borított bejáratát is feltárták. A város központja a Birsa-dombon állt, a név jelentése ,,bikabőr”. A helyi törvények szerint az újonnan érkezők csak annyi földet kaphattak, amennyit egy bikabőr betakart. A Birsa-dombon ma a Régészeti Múzeum áll. Az ásatások épületek maradványait, egy amfiteátrumét, az Antonius Pius fürdő falait, lakóházak és villák nyomait tárták föl. Ezek már a római hódítás megmaradt nyomai. Kr. e. a III. és a II. században Róma kísérletet tett Karthágó elpusztítására. Cato ösztönzésére indult meg a harmadik pun háború, melynek során a rómaiak teljesen lerombolták Karthágót. A karthágói föníciaiakat a rómaiak nevezték punoknak. Az ezt megelőző második pun háborút Hannibál, a híres karthágói hadvezér vívta a rómaiak ellen. Hannibál elefántokkal átkelt az Alpokon, győztes csatát vívott, majd évekig Itáliában maradt, sikeresen visszaverve a római támadásokat. Később azonban Scipio csapatokat küldött Afrikába, így Hannibál kénytelen volt visszatérni. Kr. e. 202-ben a zamai csatában vereséget szenvedett. Ezzel ért véget a második pun háború. A már említett harmadik pun háborút, melyben a rómaiak lerombolták és felgyújtották Karthágót, Kr. e. 149-ben robbantotta ki a római birodalom és Kr. e. 146-ig tartott.

2014. október 8., szerda

Tegularium- gyere velem!

   Idén készült el az Aquincumi Múzeum új kiállítása, a Tegularium- minden, ami cserép. Egy hosszú épület falában kapott helyet (szerintem raktár), nagyon ötletesen és informatívan mutatja be a rómaik kapcsolatát a cseréppel. Hogyan készül, mire használták, a cserépleletek Budapesten- mindez szép, ízléses és szórakoztató táblákkal elmesélve. No és a bemutatott cserepek... mindegyik egy külön történet. Személyesen kettőt emelnék ki, aki megragadott: az egyikbe egy gladiátort véstek, a másik pedig egy kutya lábnyomát őrizte meg...de ezek tényleg csak az elfogult, személyes kedvenceim, a többi kiállított cserép is izgalmas. Szóval kalandra fel, irány az új kiállítás! A képeket a kiállítási sorrendben hagytam, így ha végignézed őket, akár Te is végigsétálhatsz az új Tegulariumon...